Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟΥ ΒΑΡΔΑΡΗ» ή Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΟ;Σπεύδω ἐξ ἀρχῆς νὰ δηλώσω ὅτι τάσσομαι κατὰ ὁποιασδήποτε σύνθετης ὀνομασίας ποὺ θὰ περιέχει τὸ ὄνομα Μακεδονία εἴτε ὁλόκληρο εἴτε ὡς παράγωγο εἴτε ὡς σύνθετο. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ πάντως ποὺ ἀναμένεται νὰ τεθεῖ στὸ τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων τὸ ὄνομα «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας τοῦ Βαρδάρη» γιὰ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων κρίνω σκόπιμο νὰ ἐκφράσω τὶς ἀκόλουθες ἐνστάσεις μου.
Σπεύδω ἐξ ἀρχῆς νὰ δηλώσω ὅτι τάσσομαι κατὰ ὁποιασδήποτε σύνθετης ὀνομασίας ποὺ θὰ περιέχει τὸ ὄνομα Μακεδονία εἴτε ὁλόκληρο εἴτε ὡς παράγωγο εἴτε ὡς σύνθετο. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ πάντως ποὺ ἀναμένεται νὰ τεθεῖ στὸ τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων τὸ ὄνομα «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας τοῦ Βαρδάρη» γιὰ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων κρίνω σκόπιμο νὰ ἐκφράσω τὶς ἀκόλουθες ἐνστάσεις μου.
Πρῶτον ἀπὸ τὰ δημοσιεύματα τοῦ σκοπιανοῦ Τύπου μαθαίνουμε ὅτι δὲν ἔχει ἀποσαφηνίσει ὁ μεσολαβητὴς τοῦ Ο.Η.Ε. ἂν ἡ πρόταση θὰ ἀναφέρεται σὲ Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας τοῦ Βαρδάρη ἢ σὲ Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας (Βαρδάρη). Ἄλλο τὸ πρῶτο ποὺ περιέχει ὑποχρεωτικὰ τὴ διευκρίνιση «τοῦ Βαρδάρη» καὶ ἄλλο τὸ δεύτερο ποὺ βάζει τὸν Βαρδάρη σὲ μία παρένθεση ἄρα οὐσιαστικὰ καθιερώνει ὡς ἐπίσημο ὄνομα τὴ «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας», νέτα-σκέτα!
Δεύτερον. Δὲν διευκρινίζεται γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ ποιὸ θὰ εἶναι τὸ εὖρος χρήσεως τοῦ νέου ὀνόματος. Θὰ χρησιμοποιεῖται μόνον σὲ ἕνα ταμπελλάκι στὸν ΟΗΕ καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἢ ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες; Καὶ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ διεθνῶς ἀποδεκτὴ ὁρολογία γιὰ τοὺς κατοίκους, τὴ γλώσσα καὶ τὴ ὑπηκοότητα; Μακεδονοβαρδάριοι καὶ Μακεδονοβαρδαρικὰ; Προφανῶς ὄχι! Θὰ λέγονται ἁπλῶς Μακεδόνες καὶ ἡ γλώσσα Μακεδονικὴ μὲ τὴ δική μας ὑπογραφή, ἂν ὃ μὴ γένοιτο τὸ ἀποφασίσει ἡ Κυβέρνησή μας. Μπορεῖ νὰ ἔχουμε μία χώρα ποὺ λέγεται Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, ἀλλὰ οἱ κάτοικοι εἶναι Ἀμερικανοί, ὄχι Ἠνωμενοπολιτειοαμερικανοί. Τὰ μπερδεμένα καὶ τὰ σύνθετα ὑποχωροῦν στὴ διεθνῆ ὁρολογία καὶ ἐπικρατοῦν τὰ ἁπλούστερα καὶ τὰ ἱστορικῶς ἰσχυρότερα, ὅπως εἶναι ὁ ὅρος «Μακεδονία».
Τρίτον. Ἡ ὀνομασία «Μακεδονία τοῦ Βαρδάρη», δηλαδὴ τὸ κομμάτι τῆς Μακεδονίας πού χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν ροῦ τοῦ Ἀξιοῦ, εἶναι ἐπινόηση τοῦ Γιουγκοσλάβου δικτάτορος Τίτο καὶ κατασκευάσθηκε τὸ 1944 γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὸ τεχνητὸ «Μακεδονικὸ» ἔθνος καὶ τὴ διεκδίκηση ἐδαφῶν καὶ μειονοτήτων κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Βουλγαρίας. Τὸ ἰδεολόγημα αὐτό, τὸ ὁποῖο διδάσκεται μέχρι καὶ σήμερα στὰ σχολεῖα τῆς ΦΥΡΟΜ, λέγει ὅτι τὸ κράτος τῶν Σκοπίων εἶναι ἡ Μακεδονία τοῦ βαρδάρη, ἡ ὁποία ὑπάρχει μὲ κύριο ἐθνικὸ στόχο νὰ «ἀπελευθερώσει», δηλαδὴ νὰ προσαρτήσει τὰ δύο ὑπόδουλα κομμάτια: Τὴ Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου ποὺ «κατέχεται» ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴ «Μακεδονία τοῦ Πιρὶν» ποὺ «κατέχεται» ἀπὸ τὴ Βουλγαρία. Ἄρα ἡ ἐνδεχόμενη καὶ ἀπευκταία ἀποδοχὴ αὐτῆς τῆς ὀνομασίας ἀπὸ τὴν Ἀθήνα θὰ ὁδηγήσει στὴν πλήρη δικαίωση τοῦ Τίτο καὶ στὴ νομιμοποίηση τῆς ψευδομακεδονικῆς προπαγάνδας.
Τέταρτον. Βαρντὰρ λέγεται στὶς σλαβικὲς διαλέκτους ὁ ποταμὸς Ἀξιός, ὁ ὁποῖος ὅμως δὲν διασχίζει μόνον τὸ ὑβρίδιο τῶν Σκοπίων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἑλληνικὴ περιφέρεια τῆς Κεντρικῆς Μακεδονίας. Οπότε ὅσοι ξένοι ἀκοῦν τὸν ὄρο «Μακεδονία του Βαρδάρη» θὰ θεωροῦν πολὺ λογικὸ ὅτι καὶ στὴν πεδιάδα τῆς Θεσσαλονίκης ἔχει νόμιμα δικαιώματα τὸ κράτος τῶν Σκοπίων.
Πέμπτον καὶ σημαντικότερο. Ἂς μὴν δίνουμε τὴν ἐντύπωση ὅτι εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ παραχωρήσουμε γῆν καὶ ὕδωρ σὲ ἕνα κράτος ποὺ ἔχει ἐλάχιστες ἐλπίδες ἐπιβιώσεως. Μετὰ ἀπὸ πέντε χρόνια ἡ ΦΥΡΟΜ ἢ θὰ ἔχει διαμελισθεῖ μεταξὺ Βουλγαρίας καὶ Ἀλβανίας ἢ θὰ ἔχει λάβει μορφὴ Συνομοσπονδίας ἐθνοτικὰ προσδιοριζομένων καντονίων. Μετὰ ἀπὸ τὴν ἔγκριση τῆς Δύσης γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ Κοσσόβου ὁ ἀλβανικὸς ἐθνικισμὸς δὲν πρόκειται νὰ σεβασθεῖ τὴν ἀκεραιότητα τοῦ κράτους τῶν ψευδομακεδόνων. Ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἂς μὴν προετοιμάζουμε νέες ὑποχωρήσεις μας, διότι θὰ μᾶς πάρει καὶ θὰ μᾶς σηκώσει .....ὁ Βαρδάρης!
Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου